Kunstmatige intelligentie (AI)

Als wij het hebben over AI of kunstmatige intelligentie, hebben wij het over digitale systemen die zelflerend zijn. De geosector maakt bijvoorbeeld dankbaar gebruik van  kunstmatige intelligentie voor automatische beeldherkenning. Software wordt bijvoorbeeld getraind om op luchtfoto’s automatisch zonnepanelen te kunnen herkennen en tellen. Of om automatisch mutaties in de openbare ruimte te signaleren op foto's, zoals een nieuwe plaatsing van een verkeersbord.

Je kunt kunstmatige intelligentie ook voor andere taken inzetten. Bijvoorbeeld om rekenmodellen voor luchtkwaliteit te verbeteren. Of om de meest optimale distributie te berekenen voor natuurlijk opgewekte energie. In de werkplaats voor AI en locatiedata verkennen we in een open setting wat mogelijkheden en beperkingen zijn van het toepassen van kunstmatige intelligentie voor het oplossen van ruimtelijke vraagstukken. Via het kennisplatform Wijs met Locatie delen verschillende experts hun ervaringen en werken zij samen aan het vergroten en verbreden van hun kennis.

Xander Wilcke van de VU schreef voor ons een artikel over wat Kunstmatige Intelligentie is.

corona

Digitale Tweeling voor COVID

In 2020 zijn we gestart met de case study Digital Twin COVID binnen Wijs met Locatie. In deze case study werken verschillende partijen samen aan het ontwikkelen van een systeem dat inzicht biedt in de effecten van beleidsmaatregelen, zonder de privacy van burgers te schenden. De studie omvat vier onderdelen: digital twin, synthetische populatie en activity modelling, crowd modelling en ethiek. Deze vier onderdelen zijn apart ontwikkeld en bij elkaar gebracht om beleidsvraagstukken te kunnen analyseren.

In de interactieve poster over de Digital Twin COVID zijn alle bevindingen vastgelegd.


Verkenning automatische mutatiesignalering

Kun je de BGT accurater en goedkoper maken met automatisch mutatiesignalering? Het Kadaster organiseert in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het SVB-BGT een Proeftuin BGT mutatiesignalering. In deze proeftuin onderzochten zij de huidige manier van geautomatiseerde mutatiesignalering met het doel dit te verbeteren door AI algoritmen toe te passen. Wat zijn de voor- en nadelen van geautomatiseerde mutatiesignalering? In de proeftuin hebben leveranciers, bronhouders en Kadaster samengewerkt om een reëel beeld te krijgen van de huidige stand van de techniek. Mei 2021 presenteerden zij de → resultaten van de proeftuin.

 

Satellietdata en AI voor aarde

Duizenden satellieten cirkelen dag in dag uit de aarde rond. Zij maken opnames, doen metingen en spelen een rol in de communicatie en navigatie op aarde. De data van satellieten bevat veel informatie. Kunstmatige intelligentie helpt die informatie sneller te verwerken èn nieuwe informatie aan het licht te brengen. Op 13 april 2021 organiseerden het Netherlands Space Office in samenwerking met Wijs met Locatie een (virtuele) werkconferentie.