Maatschappelijke opgaven

  Vervangingsopgave infrastructuur


  Veel boven- en ondergrondse bouwwerken in weg- en waterbouw zijn tot stand gekomen in de jaren zestig en zeventig. Er is sprake van achterstallig onderhoud en dat betekent een enorme opgave in de komende jaren, van de vervanging van rioleringen tot vernieuwing van kunstwerken. Het achterstallig onderhoud van de Nederlandse infrastructuur is geen probleem waarmee we pas in de toekomst te maken krijgen. Het vervoer over weg en water ondervindt nu al vrijwel dagelijks hinder van. De lijst met stremmingen, storingen en calamiteiten groeit:
  • stremmingen bij diverse sluizencomplexen, waarddor de binnenvaart en pleziervaart stremt;
  • storingen van bruggen of bruggen die buiten werking worden gesteld, waardoor het verkeer vastloopt;
  • diverse tijdelijke maatregelen in afwachting van renovatie om verslechtering te voorkomen,
  • in steden zijn de afgelopen jaren kademuren ingestort;
  • steden staan voor vervangingsopgave rioleringenstelsel.


  Tegelijkertijd levert de vervanging natuurlijk kansen op: veel infrastructuur bevat sensoren, waardoor de monitoring van kunstwerken veel efficiënter wordt en de meetresultaten ook voor andere doeleinden ingezet kan worden. In een dichtbevolkt land heeft het al dan niet uitvoeren van onderhoud grote maatschappelijke consequenties. Denk aan het belang van mobiliteit, de bereikbaarheid van steden en landelijke gebieden, de consequenties voor economie en leefomgeving, de gevolgen van klimaatverandering en de mogelijkheden om de infrastructuur te verbinden met de uitdagingen van de energietransitie. Ook speelt mee dat de doorlooptijd van grote projecten vele jaren kan duren (bijvoorbeeld de Noord-Zuidlijn of de Zuiderzeespoorlijn). Besluitvormingsprocessen zijn ingewikkeld doordat de vervanging en inrichting van de infrastructuur plaats vindt in een leefomgeving, die al wordt uitgedaagd door veel andere opgaven en waardoor een breed scala aan stakeholders van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrokken zijn.

  Meer informatie en referenties

  Infrastructuur heeft veel impact op de omgeving, vandaar dat de NOVI hier in verschillende nationale belangen aandacht aan geeft: over het mobiliteitssysteem (de duurzaamheid, de hoofdinfrastructuur, p. 52-54), de hoofdinfra van buisleidingen (p.56) en de waterinfrastructuur (veiligheid en drinkwater, p. 57-59). Brede Maatschappelijke Heroverwegingen nummer 12 heeft Toekomstbestendige mobiliteit als onderwerp.