Maatschappelijke opgaven

    Klimaatadaptatie


    De klimaatverandering heeft grote impact op onze fysieke leefomgeving, en dat geldt zowel voor klimaatmitigatie als klimaatadaptatie. De afspraak in ‘Parijs’ om de mondiale temperatuurstijging tot 2050 te beperken tot 2 graden en te streven naar 1,5 graad betekent dat ook ons land haar bijdrage moet leveren. Waar klimaatverandering tot voor kort een ‘ver van mijn bed’ show was, zien we nu al de gevolgen van klimaatverandering, zoals het vaker optreden van weerextremen als wateroverlast door hevige regenval en hittestress in steden. De consequentie is dat op korte termijn ingrijpende maatregelen nodig zijn. De Rijksoverheid heeft haar doelen, maatregelen en opvolging daarvan, vastgelegd in de Klimaatwet en het Klimaatplan 2021-2030. De implementatie daarvan wordt gevolgd via monitoring. De maatregelen die worden genomen staan niet alleen onder (neerwaartse en opwaartse) druk van alle direct belanghebbenden, maar ook vanuit de instituties. Het pad naar de doelen van het Parijsakkoord wordt met name door de Europese Green Deal beïnvloed en dat heeft ook in ons land zijn repercussies. Dynamiek is er ook vanuit de technologie: voortdurende ontwikkelingen noodzaken het voortdurend opnieuw modelleren van klimaatscenario’s en die leiden ook tot nieuwe inzichten. De gevolgen van klimaatverandering komen in vrijwel alle opgaven op één of andere wijze terug. Enerzijds gaat het dan om het tegengaan van de klimaatverandering door bijvoorbeeld minder CO2-uitstoot dankzij de energietransitie, verduurzaming van de woningvoorraad en maatregelen in de landbouw. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie adresseert dat. Anderzijds gaat het om beperking van de overlast door rekening te houden wateroverlast en hittestress in de woningopgave en in de vervangingsopgave voor infrastructuur.

     

    Meer informatie en referenties

    Veel informatie over klimaatverandering, van beleid tot uitvoeringsprogramma’s, biedt de Klimaatwijzer van de overheid. De gevolgen van klimaatverandering voor de fysieke leefomgeving zijn beschreven in de NOVI beschreven in Prioriteit 1 (Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie, p. 76 vv) en in nationaal belang ‘Waterveiligheid en kimaatbestendigheid’ (p. 57-58). Eén van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen over klimaat is BMH 8 – Klaar voor klimaatverandering.