Maatschappelijke opgaven

  De Europese 'green deal'


  De Europese Green Deal is een nieuwe groeistrategie, die de EU moet omvormen tot een eerlijke en welvarende samenleving, met een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie, waar vanaf 2050 netto geen broeikasgassen meer worden uitgestoten en economische groei is losgekoppeld van het gebruik van hulpbronnen. De Green Deal maakt integraal deel uit van de strategie van de Commissie om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties te verwezenlijken.


  De Green Deal is het programma van de Commissie Von der Leyen om klimaatverandering tegen te gaan. Met deze Green Deal moet Europa het eerste klimaat-neutrale continent worden: voor 2050 dient de Europese Unie niet meer bij te dragen aan de opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen. Om Europa voor 2050 klimaatneutraal te maken, is er een routekaart uitgestippeld met een hele reeks aan wetgeving en maatregelen. De Europese Green Deal bestrijkt alle sectoren van de economie, met name vervoer, energie, landbouw en gebouwen.

  In de onderstaande figuur is de Green Deal weergegeven zijnde de transitie van de Europese economie naar een duurzame toekomst (zie figuur 1).

  EU green deal
  Figuur 1 Doelstellingen Green Deal

  Acht groene hoofddoelstellingen zijn geformuleerd om dit mogelijk te maken:

  1. Het verhogen van het EU-ambitieniveau aangaande het klimaat in 2030 en 2050;
  2. Zorgen voor schone, veilige en betaalbare energie;
  3. Een schone en circulaire economie (bedrijfsleven);
  4. Op energie- en hulpbronnen-efficiënte wijze bouwen en renoveren;
  5. Vervuiling terugbrengen naar nul (gifvrij milieu);
  6. Behoud en herstel van ecosystemen en biodiversiteit;
  7. Een eerlijk, gezond en milieuvriendelijke voedselsysteem (van boer-tot bord);
  8. Het versnellen van slimme en duurzame mobiliteit.

  Deze doelstellingen raken ook de Nederlandse maatschappelijk opgaven. Onderzoek en innovatie worden als de belangrijke enablers gezien om de ambitieuze doelstellingen te halen. Een rechtvaardige transitie, waarin niemand achterblijft, is daarbij kaderstellend.

  Om de doelstellingen te halen zijn grote investeringen nodig. Jaarlijks zal er naar schatting 260 miljard euro extra geïnvesteerd moeten worden. Het zal een grote uitdaging worden om alle lidstaten hierin mee te krijgen, zowel qua inhoud van de maatregelen, als de bekostiging. De Commissie heeft daarvoor, als onderdeel van de Green Deal, al diverse beleidsstrategieën gepresenteerd in cruciale sectoren, zoals de boer-tot-bord-strategie (landbouw) en biodiversiteitsstrategie (milieu). Daarbij gaan groen en digitalisering hand-in-hand.

   

  Referenties en meer informatie

  De plannen van de Europese Commissie zijn terug te vinden in diverse documenten, m.n. de Agenda for Europe 2019-2024, de Green Deal (2019), Digital Europe Programme