Principes

  Ontwerpprincipes 

  Om Digital Twins verantwoord te kunnen ontwikkelen en gebruiken is het nodig om een gezamenlijke, vertrouwelijke basis te creëren. Principes kunnen hierbij helpen. Principes zijn begrijpelijke en inzichtelijke uitspraken en verklaringen die soms kaderstellend zijn, maar bovenal richting geven bij het inzetten van vernieuwingen en veranderingen zoals Digital Twinning en het uitvoeren daarvan. Met name bij het ontwerpen van digital twins is het noodzaak zichtbaar te maken hoe invulling wordt gegeven aan de principes en welke overwegingen en keuzen daarbij worden gemaakt. Het is daarbij van belang om consensus te bereiken wat betreft de toe te passen van principes. 

   

  Wat zijn principes?

  Met name bij het ontwerpen van nieuwe of aanpassen van de digital twin is het noodzaak zichtbaar te maken hoe invulling wordt gegeven aan de principes en welke overwegingen daarbij worden gemaakt . Zo wordt voorkomen dat belangrijke zaken over het hoofd worden gezien.
  Ieder principe omvat drie beschreven aspecten :
  1. Het principe statement;
  2. De rationale achter het principe oftewel uitleg of korte toelichting;
  3. Relevantie en implicaties voor de gebruiker van het principe bij het toepassen.

  Het zijn principes op hoog (abstractie)niveau. Principes beschrijven de belangrijkste gewenste kenmerken vanuit het perspectief van de gebruiker (het 'wat'). De principes doen geen uitspraken over de wijze waarop deze kenmerken moeten worden gerealiseerd (het 'hoe'). Dit betekent ook dat voor de toepassing van het principe in de praktijk een verdere invulling nodig is. Het is de kunst om deze principes te concretiseren en toe te gaan passen bij het realiseren van digital twins. In ditt kookboek komen ook concrete uitwerkingen van het toepassen van principes in casussen beschikbaar. De principes zijn dan beschreven in relatie tot relevante beleidskaders, vastgestelde standaarden, reeds beschikbare bouwstenen en voorbeelden, opdat de herkenbaarheid voor de praktijk zo groot mogelijk is.


  Het zal in de praktijk moeilijk zijn om volledig en aan ál de principes te voldoen, want het zijn wensen en doelen die met de tijd wijzigen. Belangrijker is het dat in de samenwerking bij het realiseren van de digital twin de doelen door alle betrokkenen worden onderschreven, de samenwerking tussen organisaties en betrokken individuen goed functioneert, allen zich aan de principes committeren en actief sturen op het voldoen aan de principes daar waar mogelijk. De principes zijn daarmee vooral richtinggevend en bieden ruimte voor interpretatie. Als zodanig zijn ze doorgaans niet in absolute zin toetsbaar (afgeleid van NORA). We richten ons hier op de principes op hoog abstractieniveau.

  Het raamwerk van principes; enquête!

  Op dit moment wordt er gewerkt aan het opstellen van een raamwerk van ontwerpprincipes voor digital twins. Daarvoor is momenteel een enquête uitgezet. 

  Welke principes vind jij dat er zouden moeten gelden bij het maken of inzetten van een digital twin? In een online enquête leggen wij je 30 stellingen voor. Deze stellingen hebben betrekking op uitgangspunten die een rol spelen bij de ontwikkeling en het gebruik van digital twins voor de fysieke leefomgeving. De uitkomsten van de enquête zijn input voor het opstellen van een ethisch kader voor digital twins.

  Principes zijn bedoeld om maatschappelijke waarden zoals behoud van autonomie en privacy te borgen. Bij het maken of inzetten van digital twins voor de fysieke leefomgeving kan je tegen situaties aanlopen waarvoor er nog geen wet- en regelgeving is. Of situaties die volgens bestaande wet- en regelgeving geen bezwaar opleveren, maar waarbij je toch bedenkt dat het - gezien de situatie of het gevolg - beter is om iets tóch niet te doen.

  Wij zijn op zoek naar wat de uitgangspunten zouden moeten zijn bij het maken of inzetten van een digital twin. Op basis van internationale verkenningen en ervaringen vanuit de werkplaats Ethiek, hebben we 30 stellingen geformuleerd. Door zoveel mogelijk input op deze stellingen te verzamelen, willen we tot een grote gemene deler komen. We stellen je deelname aan deze enquête op prijs en voel je vrij om onderstaande link te delen in jouw netwerk.

  Ga naar de enquête

   

   

  Bekijk hieronder de blogs over de ontwerpprincipes

  voor digital twins

   

   

  Blogs ontwerpprincipes digital twins

  → Achtergronden bij het raamwerk van principes

  → Principes toepassen