Van 23 april tot en met 19 mei ligt het investeringsvoorstel voor een nationale digital tweeling infrastructuur in consultatie.

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven die ingrijpende gevolgen hebben voor de inrichting van onze leefomgeving. Een ingreep voor de ene opgave heeft vaak impact op de realisatie van ambities en doelen van een andere opgave. Dat maakt het complex. Om ruimtelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken, integraal te kunnen benaderen, is er behoefte aan een gemeenschappelijke informatiebasis. Digital twins - digitale representaties van de omgeving op basis van data, modellen en visualisaties - kunnen hierbij helpen.

Om de mogelijkheden van Digital Twins breed toegankelijk te maken, heeft Geonovum op verzoek van het GI-Beraad een voorstel geschreven om te werken aan een nationale digital twin infrastructuur voor de fysieke leefomgeving. Doel is om kennis die wordt opgedaan rond het maken van en werken met digital twins te delen. Door data, rekenmodellen, visualisatie en participatiemodellen meer 'open' te maken, is het de bedoeling om de potentie ervan breed maatschappelijk bereikbaar maken. Dit alles met het uiteindelijke doel om bij ruimtelijke opgaven de standpunten vanuit verschillende stakeholders inzichtelijk te kunnen maken. Of om verschillende afwegingen in scenario's te kunnen testen, voordat je een definitief besluit neemt. Om de beperkte ruimte die er is, zo verstandig, goed en verantwoord mogelijk in te kunnen richten.

Er zijn recent diverse strategische adviezen uitgebracht waarin de behoefte aan digitale tweelingen van de leefomgeving is onderstreept. Dit investeringsvoorstel beschrijft de concrete stappen daar naar toe. Het voorstel dat hiervoor is opgesteld, ligt vanaf 23 april in consultatie. Wij horen dan graag wat jij er van vindt en hoe dit voorstel kan bijdragen aan versterking van aanpalende initiatieven. Het resultaat van de consultatie zal -waar mogelijk – worden verwerkt in het Investeringsvoorstel en worden aangeboden aan het GI-beraad. De regie op het proces dat moet leiden tot een investeringsbeslissing ligt in handen van de volgende vertegenwoordigers uit het GI_Beraad die gezamenlijk de stuurgroep vormen van dit traject, te weten het Ministerie van BZK, Rijkswaterstaat, de Provincie Zuid-Holland en TNO.

Download het voorstel voor de digitale tweeling infrastructuur

Geef je reactie op het voorstel